Ημερίδα για την γλώσσα

glἩμερίδα

μὲ τὸ γενικὸ

θέμα:

«Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα

ἄλλοτε καὶ τώρα»

Τὴν Κυριακὴ 19 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 11π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλατεία Ὁμονοίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἕλληνος θὰ πραγματοποιηθῇ ἡμερίδα μὲ τὸ γενικὸ θέμα:                                                  «Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἄλλοτε καὶ τώρα».

Εἰσηγητὲς:

α) Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος: «Ἡ ἐνότητα και ἡ  διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας».

β) Κουρταλίδης Ἀθανάσιος,  φιλόλογος, πρώην σχολικὸς σύμβουλος : «Χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας».

γ) Βέννης Χρῆστος, δικηγόρος–πρόεδρος τοῦ συλλόγου Φίλων τῶν Ἑλληνοφώνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ: «Φύλακες τοῦ Ἑλληνισμοῦ σήμερα».

δ) Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος‒φιλόλογος: «Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ ὁ ἔρως τοῦ Ἕλληνος λόγου».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση καὶ θὰ ἐξαχθοῦν πορίσματα.